Toto je článek z archivu, jeho obsah může být zastaralý. Doporučujeme vám raději si přečíst něco z doporučených zdrojů.

Překlad Tereza Volmutová. Původní článek od 80,000 hours naleznete zde.

Jak efektivní altruisté definují dobro? Co znamená ho konat efektivně? A jaké další hodnoty brát v potaz?

Definice konání dobra a blahobytu

Termínem „konat dobro“ jsou myšleny lidské činy, které mají za cíl něco změnit, něčeho dosáhnout nebo něčemu přispět, nebo také být někomu užitečný či mít pozitivní vliv. Angličtina má pro tuto skutečnost přesnější, všezahrnující výraz, „make a difference“. Ve své nejobecnější formě je otázka, co znamená „konat dobro“, tématem pro morální filosofii. Pro účely naší kariérní příručky je definice výrazu „konat dobro“ nebo „mít celospolečenský dopad“ následující:

    „Počet lidí, jejichž život zlepšíte, a o kolik jej zlepšíte.“

O zlepšování kvality života většinou přemýšlíme ve smyslu zvyšování blahobytu, zacházení se všemi rovnocenně a někdy rozšiřujeme vnímání života i na organismy, které nejsou lidské bytosti.

Termín „blahobyt“ (well-being) má široké vnímání a zahrnuje štěstí, zdraví a co možná nejmenší utrpení, stejně široce lze pojmout také uspokojování lidských preferencí. Jak vysvětlujeme níže, nemyslíme si, že je vždy nutné řídit se přesnými definicemi.

Proč jsme si vybrali tuto definici?

1. Blahobyt je obecně něco, o co usilují skoro všichni. Lidé z různých prostředí s různými morálními hodnotami se shodují na tom, že je pozitivní, pokud mají lidé šťastnější životy a trvale nízkou míru utrpení. Zaměření se na blahobyt nám tak dovoluje, aby se naše doporučení týkala široké skály lidí.

2. Různé činy mohou mít na blahobyt různý vliv (například už jsme uváděli, že některé globální problémy jsou asi stokrát palčivější než jiné). Na blahobyt, jako na velmi významný důsledek lidských činů, je tedy třeba se soustředit.

3. Na porovnávání rozdílů v blahobytu existují různé nástroje, například analýza nákladové efektivnosti. Ta se ale nedá použít na morální hodnoty jako je například spravedlnost nebo krása.

Jak lze v praxi měřit pozitivní vliv?

V praxi považujeme pozitivní vliv lidských činů za rozsah, do jakého jedinec přispívá k řešení společenských problémů rychleji, než by se vyřešily jiným způsobem. To znamená, že dopad činů jedince je větší, pokud (i) je větší problém, který se snaží řešit, nebo (ii) je jeho přínos vyšší.

Jak lze tedy porovnat důležitost různých společenských problémů, když je v praxi extrémně náročné je měřit?

Fakt, že je něco těžké změřit, neznamená, že je nemožné to porovnat. Znamená to, že musíme použít aproximace, heuristická řešení, nebo měřit jak ovlivňují konkrétní oblasti. Lze například porovnat problémy ve smyslu jaký mají vliv na bohatství, zdraví, riziko vyhynutí vzácného druhu či další důležité cíle. Zde vysvětlujeme, jaká lze použít měřítka a která z nich jsou podle nás nejvíce užitečná. Zde se můžete podívat, jakým způsobem hodnotíme škály měřítek pro různé problémy.

Pokud si nejsme jisti, spoléháme se na pravděpodobnost. Například 90% šance pomoci sto lidem je zhruba stejná jako 100% šance pomoci devadesáti lidem.

V praxi doporučujeme soustředit se na problémy, které jsou dle našeho rámce nejpalčivější a věnovat se takové profesi, která má na řešení těchto problémů největší vliv.

Proč „rychleji, než by se vyřešily jiným způsobem“?

Skutečný dopad činu závisí na tom, co je přímým důsledkem tohoto činu v porovnání se situací, kdy by daný čin nenastal. Pokud tvrdě pracujeme a vidíme výsledky, lehce můžeme zanedbat fakt, že určitá část těchto výsledků by nastala i bez našeho přispění, popřípadě že někdo jiný by mohl dosáhnout stejných výsledků, jako jsme dosáhli my. Mezi skutečným dopadem a „hmatatelným“ dopadem, tedy okamžitým následkem našeho činu, bývá často rozdíl. Tento rozdíl je potom klíčový k nalezení oblastí, kde se můžeme zasadit o skutečnou změnu a konat dobro. Zde vysvětlujeme více.

Jak důležité jsou hodnotové soudy týkající se blahobytu?

Konkrétní význam termínu „blahobyt“ je sám o sobě hodnotový soud. Většina lidí se shodne na základních tvrzeních (mučení je špatné, zdraví je prospěšné), ale některá důležitá témata jsou předmětem debaty a mohou tak ovlivnit, co znamená „konání dobra“ pro jednotlivce. Například, čím více si ceníte zájmů zvířat v porovnání se zájmy lidí, tím více se budete zajímat o ukončení velkochovů v porovnání s jinými záležitostmi.

Naštěstí většina našich doporučení nezávisí na konkrétních definicích blahobytu. Různé hodnoty vedou jednotlivce k různým závěrům o tom, které problémy jsou nejpalčivější. Na druhou stranu, věci jako zlepšování vašeho lidského (profesního) kapitálu, budování vlivu a uvážlivé hodnocení potenciálních možností jsou téměř nezávislé na hodnotových soudech a jsou užitečné téměř pro všechny. My tedy můžeme pomoci spoustě lidí přispět k celé škále problémů, podle toho, jaké mají hodnoty.

Navíc, když se zabýváme otázkou, které problémy jsou nejpalčivější, neshody většinou nepocházejí z rozdílných hodnot, ale z našich rozdílných zkušeností.

Když už naše doporučení závisí na hodnotových soudech, snažíme se to explicitně označit, abyste se mohli rozhodnout na základě vlastního uvážení. Například místo prezentování jednoho konkrétního seznamu nejpalčivějších problémů nabízíme nástroj, který vás provede nejčastějšími morálními dilematy, a tak vám pomůže určit seznam problémů, které za nejpalčivější považujete vy.

A co spravedlnost, lidská práva, životní prostředí a další hodnoty?

Naše definice společenského dopadu znamená pomáhat lidem (případně zvířatům) žít lepší životy. Častou otázkou je, jestli to tím pádem znamená, že se nezajímáme o ostatní hodnoty jako spravedlnost, rovnost, nebo životní prostředí. K tomu bychom rádi doplnili pár poznámek:

1. O spravedlnost se samozřejmě zajímáme, protože ve spravedlivějším světě se lidem žije líp, tedy zvyšování spravedlnosti má pozitivní společenský dopad. Podobně se zajímáme i o životní prostředí, protože to je stejně tak důležité, pro lidské i zvířecí životy.

2. Spravedlnost a další hodnoty jsou jistě důležité i samy o sobě nehledě na to, jaký mají efekt na lidské životy. To ale není předmětem našeho zájmu. Soustředíme se na zlepšování blahobytu a pouze v tomto smyslu nás spravedlnost zajímá (z důvodů, které jsme uvedli výše).

3. Nedoporučujeme dělat významné oběti v našich hodnotách za účelem zlepšit něčí blahobyt. Spíše doporučujeme usilovat o společenský dopad v rámci běžné morálky. Například bychom nikdy nedoporučovali krást za účelem darovat víc.

4. Dokonce i když se nezajímáte o blahobyt v porovnání k ostatním hodnotám, mohou pro vás naše doporučení být užitečná. Budete mít pouze odlišně seřazený žebříček nejpalčivějších problémů, zbytek našich doporučení zůstává v podstatě stejný.