Spolek pro efektivní altruismus vznikl na konci roku 2016. Založili jsme jej
jako obdobu lokálních buněk EA hnutí, které rychle vznikají po celém světě,
především v univerzitních městech.

Jako efektivní altruisté se snažíme pomocí vědeckého myšlení a zdravého rozumu
hledat nejlepší způsoby, jak pomáhat druhým, a pak takto zacílené pomoci
věnujeme své zdroje: své peníze, svůj čas a své schopnosti.

Lokální buňky efektivních altruistů jsou způsob, jak se potkáváme s ostatními
podobně zaměřenými lidmi kolem nás a spolu se zamýšlíme, jak můžeme co
nejúčinněji zlepšit svět. V lokálních buňkách efektivní altruisté
koordinují svoji činnost a například pořádají osvětové přednášky pro veřejnost
nebo fundraisery na efektivní charity.

První akce naší buňky byla konference EAGxPrague 2016,
na kterou jsme přijali 122 účastníků a jejímž organizováním se naše řady
rozrostly ze 3 zakladatelů na 15 členů (k 15. prosinci 2016).

Aby naše činnost doopravdy co nejvíce pomohla světu, je potřeba, aby byla
koordinovaná a dobře naplánovaná. Z toho důvodu jsme zformulovali na rok 2017
strategii, kterou vám zde představíme. Při její formulaci jsme museli vycházet
pouze z omezených informací, které jsme měli k dispozici z naší dosavadní
krátké činnosti. Je proto možné, že v průběhu roku naše priority změníme kvůli
novým zjištěním.

Shrnutí

Budeme se zaměřovat na čtyři hlavní oblasti:

 • Hlavní aktivity: Základní chod a růst Spolku, hledání
  nových členů a udržování a aktivizace stávajících členů, občasné přednášky.
  EAGxPrague 2017.
 • Obsah: Zlepšování http://www.efektivni-altruismus.cz, články
  do médií, překlad klíčových materiálů do češtiny.
 • Social impact assessment: Podpora
  kvantitativního přístupu k hodnocení úspěšnosti sociálně prospěšných
  projektů. Poskytování poradenství českým dárcům a neziskovým organizacím v této
  oblasti.
 • Výzkumné iniciativy: Oslovování akademické komunity
  a podpora hodnotného výzkumu, například globální prioritizace a existenčních
  rizik (zejména oblasti bezpečnosti silné umělé inteligence).

Následující sekce popíší naši současnou situaci a zvláštnosti českého
prostředí, které jsme brali v potaz při výběru těchto oblastí, proč jsme se
zaměřili právě na tyto oblasti, a pro každou oblast podrobněji popíší konkrétní
projekty, které bychom si přáli realizovat.

Zvláštnosti českého prostředí

Efektivní altruismus jako hnutí vzniklo v relativně bohatých zemích: Velké
Británii a Spojených státech. Oproti jejich občanům mají Češi v průměru nižší
platy.

To znamená, že v Česku je mnohem méně efektivní pro jednotlivce strategie zvaná
earning to give – práce na vysoce placených pozicích s cílem darovat velkou
část výdělku na charity. Češi zkrátka v Česku nevydělají tolik.

Na druhou stranu díky nízkým platům a relativně nízké sociální nerovnosti je
v Česku levný výzkum a neplacené studium na kvalitních veřejných vysokých
školách
. Jsme také malá země a jdou u nás snadněji než jinde navazovat
kontakty.

Výzkum důležitých oblastí je jeden ze způsobů, jak pomoci světu. Příkladem
obecně prospěšného výzkumu je vývoj prostředků proti tropickým nemocem.
Kromě toho však věříme, že existují oblasti, ve kterých lidské poznání je
bohužel ještě výrazněji neodpovídá jejich důležitosti.

Díky malé ceně výzkumu a malé, nicméně kvalitní české akademické komunitě
věříme, že uvnitř Česka může být právě výzkum řešení globálních problémů
jeden z nejefektivnějších způsobů pomoci.
Česko má ve výzkumu komparativní výhodu:
pokud by komunita efektivních altruistů vybírala, čím by měla která země
přispívat, Česko by nebylo centrum získávání peněz na financování filantropie,
nýbrž centrum výzkumu, poněvadž je zde levné najímat výzkumníky.

Dále si myslíme, že pro absolventy vysokých škol, kteří jsou schopni najít
prestižní práci v zahraničí, může být nejlepší možností earning to give nebo jiná strategie s vysokým ekonomickým dopadem (například
podnikání).

Výběr oblastí

V Čechách teprve začínáme a nejsme zatím zavedená stabilní organizace.
Abychom dosáhli co největšího pozitivního dopadu, je potřeba, abychom
zajistili naši budoucí existenci. Proto je naše hlavní priorita budování
komunity a aktivizace členů
. Lidé, kteří se s efektivním altruismem
identifikují, mají pomáhání ostatním jako důležitou životní prioritu. Často
například veřejně přislibují darování nějakého procenta (většinou 10%) svého
platu na efektivní charity. Pro představu, jako dolní odhad na pozitivní dopad
jednoho efektivního altruisty: 10% z průměrného platu 27 297 Kč je za 40 let
kariéry 1 310 256 Kč. Dar takovéto částky na Against Malaria Foundation dle
výzkumů zachrání 14 lidí. Proto je vysoce hodnotné budovat komunitu lidí,
kteří se vzájemně podporují ve svém nadšení pro efektivní altruismus, i když
by například během následujících 5 let žádné dary neučinili.

Kromě budování komunity z již zapojených efektivních altruistů je potřeba
i o filosofii efektivního altruismu informovat nové lidi. K informování
a ke snížování bariér budeme vyrábět informační texty o efektivním altruismu
v češtině
.

Obě tyto oblasti jsou “meta-aktivity” založené hlavně na růst a podporování
hnutí. Rozhodli jsme se k nim také připojit další aktivity, které jsou zaměřeny
na přímější pomoc.

Chceme totiž dokázat, že to myslíme vážně a nechceme jenom vybudovat debatní
klub.
 Z pohledu zvnějšku rozhodně nechceme působit jako “Spolek pro
efektivní altruismus, který se snaží co nejvíce pomoct ostatním a jehož jediná
aktivita je svá vlastní propagace a expanze”.

Podíváme-li se na naše akce dlouhodobě, je mnohem lepší udržet EA buňku,
která bude aktivní následujících 10 let a každý rok daruje na efektivní charity
ekvivalent 50 000 Kč, než buňku, která v roce 2017 daruje ekvivalent 100 000 Kč
a pak se rozpadne.
Z dlouhodobého hlediska tedy v roce 2017 je meta-aktivita budování hnutí
důležitější, než přímá pomoc.

Pro meta-aktivitu budování hnutí budou však projekty zaměřené na přímější
pomoc instrumentálně užitečné. Přímější projekty nám budou dávat:

 • Reference a kredibilitu (“Jsme Spolek pro efektivní altruismus. V roce
  2017 jsme dokázali uskutečnit úspěšné konkrétní projekty X, Y a Z.”)
 • Informace (například: “Projekt Adoptuj kuřátko ve velkochovu nás stál
  spoustu úsilí a neuspěl. Ale díky němu už víme, že lidé mají radši prasátka
  než kuřátka, takže můžeme příště mířit své úsilí lépe.”)
 • Nové schopnosti (čím univerzálnější, tím lépe, protože tím užitečnější
  budou v budoucích projektech)* Kontakty

Vybrali jsme dva projekty pro přímější pomoc: social impact assessment
a výzkumné iniciativy. V rámci social impact assessment se budeme zaměřovat
na české neziskovky a dárce a bude jim poskytovat informace o metodologii
pro měření efektivity pomoci a pro datově podložený výběr intervencí.
Výzkumné iniciativy budou informovat české akademické prostředí o tom,
jaké směry výzkumu mají potenciálně velkou hodnotu pro budoucnost lidstva,
a tento výzkum podporovat. Oba tyto přímé projekty poskytují kromě svých
přímých cílů i možnost informovat o efektivním altruismu užitečné skupiny lidí.
Lidé zapojení do neziskovek jsou již často altruisticky motivovaní a proto je
jim bližší myšlenka počítat s pomocí ostatním jako s důležitou životní
prioritou. Spolupráce s akademickou komunitou je zase užitečná kvůli
obecné prospěšnosti vhodně zaměřeného výzkumu.

Hlavní aktivity

Hlavní aktivity našeho spolku budou pravidelné meet-upy, které budou
minimálně jednou měsíčně. Jejich strukturu víceméně budeme kopírovat od
zahraničních EA buněk. Na meet-upech budeme organizovat neformální diskuze
o efektivním altruismu, přednášky (přehrávané nebo živé), a jiné aktivity.

Dále chceme pořádat veřejné přednášky, pravděpodobně na univerzitách. Jejich
cílem bude informování buď širší veřejnosti, nebo konkrétně cílené skupiny
(například vybrané univerzity).

Zorganizujeme také konferenci EAGxPrague 2017. Ročník 2016 byl nečekaně
úspěšný v mnoha faktorech – zvětšil naše členstvo na 15 lidí, poskytl nám
mnoho kontaktů na zajímavé lidi a účastníci si z něj dle našich průzkumů
odnesli mnoho inspirace a užitečných informací.

Konference EAGxPrague 2016 stála řádově 100 000 Kč sponzorských darů a zabrala
práci ekvivalentní 1.3 plných úvazků na 5 měsíců.

Obsah

Jeden podprojekt publikace českého obsahu bude zlepšování
http://www.efektivni-altruismus.cz
. Přáli bychom si z tohoto webu vyrobit
stránku, která zaujme návštěvníka, inspiruje jej velkou příležitostí
pomoct ostatním a postupně jej naučí všechny nejdůležitější koncepty. Obsah
v českém jazyce by měl být dostatečně motivující, aby návštěvník nabyl dost
vůle dohledat a číst detailní zdroje v angličtině. Aby struktura webu byla co
nejvhodnější k vysvětlení podstaty efektivního altruismu, bude vyžadovat
pečlivý návrh po stránce user experience a copywritingu.

Kromě výroby vlastního obsahu budeme také překládat do českého jazyka klíčové
publikace, například důležité články nebo knihy jako Doing Good Better nebo
Effective Altruism Handbook.

Nakonec budeme vyrábět materiál k informování širší veřejnosti – články do novin
a časopisů, na sociální sítě, a podobné. Vyzkoušíme také pořádání vlastních
přednášek a osvědčí-li se jejich dopad, budeme s nimi pokračovat. Obzvlášť
užitečné by mohlo být například informování studentů středních škol před
maturitou o výběru kariéry, aby mohli vybrat vysokou školu racionálně a
s ohledem na dlouhodobou strategii, nikoli “náhodnou volbou” (jak to, dle mých
zkušeností, bohužel dělá mnoho chytrých mladých lidí).

Social impact assessment

Neziskové a sociálně prospěšné organizace v českém prostředí často nejsou
zvyklé klást důraz na zjišťování, jak prospěšné jejich projekty v důsledku
opravdu jsou, nebo dokonce jestli vůbec mají měřitelný dopad. Intuice, že
je v principu možné měřit reálný dopad pomoci a myšlenka, že je důležité
strukturovat prospěšné aktivity tak, abychom s co nejmenší investicí pomohli
co nejvíce, je podstatou efektivního altruismu.

V současné době však dárci a poskytovatelé grantů a dotací (v případě
sociálního podnikání investoři) začínají po organizacích čím dál častěji žádat
informace o tom, na jakou konkrétní intervenci budou jejich finanční prostředky
přispívat, a hlavně jak úspěšná tato intervence opravdu je a bude.
Social Impact Assessment (SIA) zažívá v mezinárodním prostředí rapidní rozvoj
a našim cílem je nenásilnou formou podporovat znalost těchto přístupů v České
republice.

Krátkodobým cílem projektu není měřit a hodnotit efektivitu českých
neziskových organizací ani je aktivně oslovovat s návrhy na zlepšení jejich
aktivit. Naším cílem je spíše budovat povědomí o problematice a profilovat se
jako nezávislý poradce, na kterého se mohou neziskové organizace a sociální
podniky obrátit v momentě, kdy si uvědomí že je v jejich nejlepším zájmu
aplikovat přístupy SIA na vlastní aktivity.

V rámci projektu social impact assessment budeme studovat a rozvíjet
existující ověřené metodiky evidence-based projektů a budeme poskytovat
poradenství ohledně jejich úspěšné implementace. Rádi budeme také poskytovat
obecné rady dárcům a investorům ohledně toho jaký přístup dárcovství je pro ně
nejefektivnější a jak nejlépe cílit svou podporu s ohledem na reálnou
měřitelnost jejího vlivu.

Projekt social impact assessment vede Jan Kleňha, náš Chief of Growth
(jan.klenha@efektivni-altruismus.cz).

Výzkumné iniciativy

Mnoho efektivně alturistických úvah vede k závěru, že efektivní je podpora
výzkumu, který může mít globální důsledky. Za zvláště slibné v tomto směru
považujeme výzkum globální prioritizace, existenčních rizik a bezpečnosti
umělé inteligence. Pozornost těmto tématům věnovaná je podle našich odhadů
zatím nedostačující. Za obzvlášť naléhavou oblast výzkumu považujeme výzkum
bezpečnosti silné umělé inteligence, jejíž případný úspěšný vývoj má potenciál
proměnit budoucnost celého lidstva výrazněji než například jaderná energie.
Chceme v českém akademickém prostředí a mezi studenty se zájmem o umělou
inteligenci podporovat zájem o toto pole, například odbornými přednáškami.

Naše pravděpodobně největší výzkumná iniciativa bude School of AGI Safety,
na kterou pozveme české i zahraniční účastníky. Protože je bezpečnost umělé
inteligence velmi mladá a málo rozvinutá oblast, musí se začátečníci
většinou učit základy sami bez učebnicí nebo učitelů. Na School of AGI Safety
chceme umožnit nováčkům načerpat zkušenosti od mentorů.

Očekáváme, že organizace School of AGI Safety bude podobně náročná jako
organizace EAGxPrague 2016, tedy náklady budou řádově 100 000 Kč a práce
ekvivalentní 1.3 plných úvazků na 5 měsíců.

Poměrně jednoduchý způsob, jakým můžeme podporovat studenty ve výzkumu
hodnotných oborů, jsou granty – například vypisování odměn za bakalářské a
diplomové práce nebo články v důležitých oblastech.

Nakonec, jako aktivitu na pomezí výzkumu a růstu budeme oslovovat českou
akademickou komunitu a snažit se šířit povědomí o tématech, které mají
velký potenciál zlepšit svět.

Naše výzkumné iniciativy řídí Jan Kulveit, Chief of Research
(jan.kulveit@efektivni-altruismus.cz).

Závěr

Podle zkušenosti s relativně úspěšným fundraisingem na konferenci EAGxPrague 2016 a spokojeností sponzorů
věříme, že dokážeme naraisovat prostředky na financování aspoň minimálních
aktivit zaměřených na budování komunity a EAGxPrague 2017 ve stejném rozsahu jako minulý rok. Úspěšnost ostatních projektů (např. School of AGI Safety) bude záležet na množství
času, které jim budou moci naši členové věnovat a na možnostech jejich financování. Částku, která by nám umožnila tento rok realizovat naše projekty v plném rozsahu, odhadujeme na 250 000 Kč.

Bylo by ideální, pokud bychom mohli některé naše
členy zaměstnat alespoň na částečný úvazek nebo je jinak kompenzovat, aby mohli
věnovat více koncentrované pozornosti aktivitám spolku – jeden člověk pracující na plný úvazek je koordinovanější než 10 lidí pracujících
desetinu produktivního času. Odhad množství členů, jejichž práce na plný úvazek by odpovídala požadavkům našich projektů pro rok 2017, je 3.

V případě, že bychom získali zdrojů více, bychom naši činnost rozšířili