Úvod

Spolek pro efektivní altruismus vznikl na konci roku 2016. Založili jsme jej jako obdobu lokálních buněk EA hnutí, které rychle vznikají po celém světě, především v univerzitních městech.

Jako efektivní altruisté se snažíme pomocí kritického myšlení a na základě vědeckých poznatků hledat nejlepší způsoby, jak pomáhat druhým, a pak takto zacílené pomoci věnujeme své zdroje: své peníze, svůj čas a své schopnosti.

Lokální buňky efektivních altruistů jsou způsob, jak se potkáváme s ostatními podobně zaměřenými lidmi kolem nás a spolu se zamýšlíme, jak můžeme co nejúčinněji zlepšit svět, ideálně s ohledem na naši situaci (například politickou situaci, cenu výzkumu a dalších). V lokálních buňkách efektivní altruisté koordinují svoji činnost a například pořádají osvětové přednášky pro veřejnost nebo fundraisery na efektivní charity.

Dosavadní činnost

První významnou aktivitou naší buňky na sklonku roku 2016 byla konference EAGxPrague 2016, na kterou jsme přijali 122 účastníků a jejímž organizováním se naše řady rozrostly ze 3 zakladatelů na 15 členů.

V roce 2017 se nám podařilo uskutečnit nebo začít několik poměrně rozsáhlých projektů:

 1. Dva workshopy aplikované racionality ve spolupráci s kalifornským Centrem pro aplikovanou racionalitu (CFAR), kde Spolek kromě iniciace workshopů zajistil veškerou logistiku. Workshopů se zůčastnilo 60 účastníků mnoha zemí (nejen) z Evropy.
 2. Projekt “Pomáhej efektivně” vzniklý ze strategického cíle podpory měření a vyhodnocování efektivity v neziskovém sektoru. Projekt byl podpořen v inkubátoru Social Impact Awards, úspěšně prošel inkubací, a pracuje na prvních vyhodoceních dopadů.
 3. Projekt “Effective Thesis” s globálním zaměřením se snaží ve spolupráci s efektivně altruistickými výzkumnými organizacemi nabídnout studentům témata diplomových a dalších prací s potenciálně velkým přínosem pro zlepšení světa


Počet členů spolku vzrostl na 49. Vzhledem k rostoucímu počtu členů jsme v zájmu škálovatelnosti růstu zvolili Radu spolku, která převzala veškerou rozhodovací funkci mimo valné hromady.

Aby naše činnost doopravdy co nejvíce pomohla světu, je potřeba, aby byla i nadále koordinovaná a dobře naplánovaná. Strategický plán pro rok 2017 se v tomto ohledu ukázal velmi užitečný. Strategie pro rok 2018 představuje aktualizaci tohoto plánu se zohledněním rozvoje řady projektů a mnoha nových informací a zkušeností. Nové příležitosti a skutečnosti mohou samozřejmě naše cíle mírně změnit, stejně jako se tomu stalo v roce 2017 s workshopy racionality.

Shrnutí strategie pro rok 2018

Tento rok se naše organizace zaměří na tyto oblasti:

 • Hlavní aktivity, budování komunity
  • Základní chod a růst Spolku. Zvyšování kompetencí a informovanosti stávajících členů, hledání nových členů, udržování a aktivizace stávajících členů, občasné přednášky.
  • Koordinace práce dobrovolníků. Personální zajištění řídících a koordinátorů spolku.
  • Lepší zapojení Spolku do mezinárodní EA komunity.
 • Fundraising: Zajištění dlouhodobého financování spolku a projektů.
 • Obsah
 • Aplikovaná racionalita
  • Ideálně uspořádání dalších evropských workshopů aplikované racionality ve spolupráci s CFAR.
  • Podpora lokální LessWrong komunity.
 • Aktivity v oblasti výzkumu a akademické sféry
  • Projekt Efektivní diplomka.
  • Průzkum možnosti založení výzkumně-vývojové instituce zaměřené na nejdůležitější problémy dlouhodobé budoucnosti lidstva (existenční rizika, bezpečnost silné umělé inteligence, nové technologie), ideálně ve spolupráci s partnerským akademickým pracovištěm.
  • Pořádání veřejných přednášek a účast na konferencích.
 • Bezpečnost silné umělé inteligence (AI safety): Rádi bychom zorganizovali letní School of AGI Safety s českými i zahraničními účastníky. Protože je bezpečnost umělé inteligence velmi mladá a málo rozvinutá oblast, musí se začátečníci většinou učit základy sami bez učebnicí nebo učitelů. Na School of AGI Safety chceme umožnit rychlejší zapojení se do výzkumu lidem s obecnějším souvisejícím vzděláním (matematika, informatika, filosofie a pod.)
 • Prioritizace: Založení projektu zkoumajícího nejefektivnější možnosti pro efektivní altruisty se zohledněním českého prostředí.
 • Social impact assessment:
  • Udržování projektu Pomáhej efektivně.
  • Obecněji podpora kvantitativního přístupu k hodnocení úspěšnosti sociálně prospěšných projektů dle metodologie EA.

Následující sekce popíší naše dosavadní zkušenosti a zvláštnosti českého prostředí, které jsme brali v potaz při výběru těchto oblastí. Pro každou oblast podrobněji popíší konkrétní projekty, stav jejich realizace a plány do budoucna.

Zvláštnosti českého prostředí

Efektivní altruismus jako hnutí vzniklo v relativně bohatých zemích: Velké Británii a Spojených státech. Oproti jejich občanům mají Češi v průměru nižší platy.

To znamená, že v Česku je mnohem méně efektivní pro jednotlivce strategie zvaná earning to give – práce na vysoce placených pozicích s cílem darovat velkou část výdělku na charity. Lidé zkrátka v Česku nevydělají tolik.

Na druhou stranu díky nízkým platům, relativně nízké příjmové nerovnosti a neplacenému studiu na veřejných vysokých školách je v Česku levná kvalifikovaná práce a levný výzkum, vývoj a různé servisní práce, které mohou přispívat globální komunitě.

Výzkum důležitých oblastí je jeden ze způsobů, jak pomoci světu. Příkladem obecně prospěšného výzkumu je vývoj prostředků proti tropickým nemocem. Kromě toho však věříme, že existují oblasti, ve kterých lidské poznání bohužel ještě výrazněji neodpovídá jejich důležitosti. Díky nízkým nákladům na výzkum se domníváme, že právě výzkum řešení globálních problémů je jeden z nejefektivnějších způsobů pomoci. Česko má ve výzkumu komparativní výhodu: pokud by komunita efektivních altruistů vybírala, čím by měla která země přispívat, Česko by nebylo centrum získávání peněz na financování filantropie, ale spíš místem kde pracovat na výzkumu, vývoji, případně různých servisních činnostech.

Další oblastí, kde pravděpodobně máme komparativní výhodu je pořádání akcí – např. náklady na uspořádání konference či workshopu pro celou Evropu jsou v ČR výrazně nižší než například v Berlíně či Londýně.

Podrobnější kvantitativní zhodnocení našich možností by mělo být předmětem projektu “Prioritizace”.

Výběr oblastí

Naší organizaci nejsou zatím ani dva roky a tudíž zatím nejsme stabilní, zavedená organizace. Abychom dosáhli co největšího pozitivního dopadu, je potřeba, abychom zajistili naši budoucí existenci. Proto je naše hlavní priorita budování komunity a aktivizace členů.

Zkušenost z roku 2017 ukazuje, že činnost Spolu je výrazně efektivnější, pokud práci dobrovolníků koordinuje někdo, kdo organizaci může věnovat alespoň zhruba 0.6 pracovního úvazku. Loni takovou činnost vykonával předseda Spolku. Takové množství času zpravidla dobrovolníci věnovat spolkovým aktivitám nemohou, což vede k potřebě koordinátora/předsedy obsadit jako placenou. V roce 2018 jsme na plat koordinátora získali dar od zahraničního dárce.

Důležitým aspektem fungování Spolku je vzdělávání členů a zvyšování jejich kompetence. Globální strategie efektivního altruismu je v současnosti poměrně složité téma, ale je potřeba aby se v rámci Spolku udržela úroveň znalostí umožňující efektivní koordinaci jak uvnitř spolku, tak navenek v globálním měřítku.

Kromě budování komunity z již zapojených efektivních altruistů je potřeba i o filosofii efektivního altruismu informovat nové lidi. K informování a ke snižování bariér budeme pokračovat v tvorbě informačních materiálů o efektivním altruismu v češtině.

Uvedené oblasti jsou “meta-aktivity” založené hlavně na růst a podporování hnutí. Rozhodli jsme se k nim také připojit další aktivity, které jsou zaměřeny na přímou pomoc.

Tyto aktivity ukazují, že to myslíme vážně a nechceme jenom vybudovat debatní klub. Z pohledu zvnějšku rozhodně nechceme působit jako jeden z mnoha spolků, jehož jediná aktivita je vlastní propagace a expanze.

Jsme si plně vědomi toho, že je mnohem užitečnější udržet organizaci, která bude aktivní následujících 10 let a každý rok věnuje na efektivní pomoc ekvivalent 100 000 Kč, než v roce 2018 darovat ekvivalent 300 000 Kč a pak se rozpadnout. Z dlouhodobého hlediska tedy v roce 2018 je meta-aktivita budování hnutí důležitější, než přímá pomoc.

I přesto je pro nás přímá pomoc stále důležité, neboť přináší následující:

 • Reference a kredibilitu
 • Informace
 • Nové schopnosti
 • Kontakty

Aktivity pro budování komunity

Hlavní aktivitou našeho spolku v této oblasti budou pravidelné otevřené meet-upy, ideálně s frekvencí jednoho měsíce. Rádi bychom využili zkušeností již existujících zahraničních buněk a dle toho zvolili vhodnou strukturu. Na meet-upech budeme organizovat neformální diskuze o efektivním altruismu, přednášky (ze záznamu nebo živé) a další aktivity.

Dále bychom rádi pořádali veřejné přednášky a to i na univerzitní půdě. Jejich cílem je informování širší veřejnosti a nebo konkrétně cílené skupiny (například studenty vybrané univerzity).

Fundraising

Z výše popsaného lepšího fungování Spolku s placenou funkcí koordinátora/předsedy, a z nákladů na přednášky a konference, plyne potřeba zajištění financování spolku. V této oblasti zvažujeme řadu aktivit orientovaných na domácí i zahraniční zdroje.

Obsah

Jeden podprojekt publikace českého obsahu bude zlepšování http://www.efektivni-altruismus.cz. Přáli bychom si z tohoto webu vyrobit stránku, která zaujme návštěvníka, inspiruje jej velkou příležitostí pomoct ostatním a postupně jej naučí všechny nejdůležitější koncepty EA. Obsah v českém jazyce by měl být dostatečně motivující, aby návštěvník nabyl dost vůle dohledat a číst detailní zdroje v angličtině. Aby struktura webu byla co nejvhodnější k vysvětlení podstaty efektivního altruismu, bude vyžadovat pečlivý návrh po stránce user experience a copywritingu.

Kromě výroby vlastního obsahu bychom rádi podpořili překlady klíčových publikací, například důležité články nebo knihy jako Doing Good Better nebo Effective Altruism Handbook.

Obzvlášť užitečné by mohlo být například informování studentů středních škol před maturitou o výběru kariéry, aby mohli vybrat vysokou školu racionálně a s ohledem na dlouhodobou strategii, nikoli “náhodnou volbou”.

Aplikovaná racionalita

“Aplikovanou racionalitou” zde myslíme využití poznatků z kognitvních věd, behaviorální ekonomie, a pod., ukazujících na systematická zkreslení a chyby lidského uvažování, ke zlepšení tohoto uvažování. Spolek v této oblasti spolupracuje s kalifornským Centrem pro aplikovanou racionalitu, které je ve světovém měřítku špičkovou organizací snažící se o přenesení vědeckých poznatků do praxe a výuku racionality. Pro část tohoto tématu se v češtině ujalo spojení “kritické myšlení”.

Význam aplikované racionality pro efektivní altruismus je dvojí – jednak pro vnitřní rozhodování členů i spolku je zásadní umět se rozhodovat kriticky a co nejpřesněji.

Zadruhé zlepšení rozhodovacích procesů a propagace kritického myšlení se zdá slibnou oblastí, umožňující potenciálně např. lepší globální spolupráci nebo lepší fungování politických systémů.

Kromě spolupráce s CFAR bychom rádi pokračovali také ve spolupráci s Growjob Institute, především v oblasti propagace kritického myšlení a racionality směrem k širší veřejnosti a ve školství.

Social impact assessment

Neziskové a sociálně prospěšné organizace v českém prostředí často nejsou zvyklé klást důraz na zjišťování, jak prospěšné jejich projekty v důsledku opravdu jsou, nebo dokonce jestli vůbec mají měřitelný dopad. Intuice, že je v principu možné měřit reálný dopad pomoci a že je důležité strukturovat prospěšné aktivity tak, abychom s co nejmenší investicí pomohli co nejvíce, je podstatou efektivního altruismu.

V současné době dárci a poskytovatelé grantů a dotací (či v případě sociálního podnikání investoři) čím dál častěji požadují informace o tom, na jakou konkrétní intervenci budou jejich finanční prostředky přispívat, a hlavně jak úspěšná tato intervence opravdu je a bude. Social Impact Assessment (SIA) zažívá v mezinárodním prostředí rapidní rozvoj a našim cílem je podporovat znalost a užití těchto přístupů i v České republice.

Loňskou hlavní aktivitou spolku v této oblasti je projekt “Pomáhej efektivně”, který nabízí především dárcům audit efektivity jimi vybrané organizace. Tento model byl výsledkem několika průzkumů trhu, a projekt má v současnosti několik prvních zájemců mezi neziskovými organizacemi a zpracovává několik prvních měření. Přímé zkušenost s oslovováním neziskových organizací i nepřímé zkušenosti podobného amerického projektu Impact Matters bohužel ukazují že zájem organizací není  velký, a problemtaická se jeví i možnost konverze zájemců o “lokální efektivitu” českých organizací k širšímu, globálnímu efektivně altruistickému pohledu. Naše ambice v roce 2018 jsou spíše udržovací, pokud by se však našel vhodný leader týmu, v úvahu by přicházel růst projektu, případně oddělení do samostatné organizace.

Dlouhodobým cílem spolku je spíše budovat povědomí o problematice efektivity a profilovat se jako nezávislý poradce.

Výzkumné iniciativy

V oblasti výzkumu chceme pokračovat v globálně zaměřeném projektu Effective Thesis, který se snaží propojovat studenty, hledající témata bakalařských a diplomových prací, s efektivně altruistickými výzkumnými organizacemi.

Mnoho efektivně altruistických úvah vede k závěru, že efektivní je podpora výzkumu, který může mít globální důsledky. Za zvláště slibné v tomto směru považujeme výzkum globální prioritizace a existenčních rizik, speciálně pak bezpečnosti umělé inteligence (AGI). Z hlediska EA se zdá, že právě tyto oblasti jsou obecně zanedbávány v poměru k jejich potenciálních dopadům. Případný úspěšný vývoj AGI má potenciál proměnit budoucnost celého lidstva výrazněji než například jaderná energie. Na to chceme v českém akademickém prostředí i mezi studenty se zájmem o umělou inteligenci upozorňovat, například odbornými přednáškami. Další potenciálně důležité oblati jsou například zlepšení institucionálního rozhodování, a otázky globální koordinace.

Největší iniciativou kterou bychom rádi realizovali v oblasti výzkumu je School of AGI Safety, na kterou pozveme české i zahraniční účastníky. Protože je bezpečnost umělé inteligence mladá a málo institucionalizovaná oblast, musí se začátečníci většinou učit základy sami bez učebnic nebo učitelů. Na School of AGI Safety chceme umožnit nováčkům načerpat zkušenosti od mentorů.

Poměrně jednoduchý způsob, jakým můžeme podporovat studenty ve výzkumu hodnotných oborů, jsou granty – například vypisování odměn za bakalářské a diplomové práce nebo články v důležitých oblastech.

Nakonec, jako aktivitu na pomezí výzkumu a růstu budeme oslovovat českou akademickou komunitu a snažit se šířit povědomí o tématech, které mají velký potenciál zlepšit svět.

Závěr

Věříme, že dokážeme získat prostředky na financování alespoň minimálních aktivit zaměřených na hlavní organizační činnosti a budování komunity. Úspěšnost ostatních projektů (např. School of AGI Safety) bude záležet na množství času, které jim budou moci naši členové věnovat a na možnostech jejich financování. Částku, která by nám umožnila tento rok realizovat naše projekty v plném rozsahu, odhadujeme na 500 000 Kč.

Bylo by ideální, pokud bychom mohli některé naše členy zaměstnat alespoň na částečný úvazek nebo je jinak kompenzovat, aby mohli věnovat více soustředěné pozornosti aktivitám spolku – jeden člověk pracující na plný úvazek vykoná více práce než 10 lidí pracujících desetinu produktivního času. Odhadujeme, že práce 3 členů na plný úvazek by odpovídala požadavkům našich projektů pro rok 2018.

V případě získání větších zdrojů, bychom naši činnost rozšířili – například směrem k vlastnímu výzkumu, přímému oslovování velkých dárců, filantropů a jiným. Mohli bychom se inspirovat nadací Effective Altruism Foundation (Stiftung für Effektiven Altruismus), která působí v německy mluvících zemích a provozuje několik spin-off organizací, například Sentience Institute a Foundational Research Institute. Náš dlouhodobý sen je vybudovat v České republice nové centrum efektivního altruismu, spolupracující s již existujícími centry v Silicon Valley a Oxfordu.