Toto je zastaralá verze. Novější naleznete zde.

Úvod

Spolek pro efektivní altruismus vznikl na konci roku 2016. Založili jsme jej jako obdobu lokálních buněk hnutí efektivního altruismu, které rychle vznikají po celém světě, především v univerzitních městech.

Jako efektivní altruisté (EA) se snažíme pomocí kritického myšlení a na základě vědeckých poznatků hledat nejlepší způsoby, jak pomáhat druhým, a pak takto zacílené pomoci věnujeme své zdroje: své peníze, svůj čas a své schopnosti.

Zvláštnosti českého prostředí

Efektivní altruismus jako hnutí vznikl v relativně bohatých zemích: Velké Británii a Spojených státech, kde efektivní altruisté pracují mimo jiné na zajištění finančních prostředků pro efektivní intervence, které zabraňují úmrtím, nemocem a utrpení lidí i zvířat na celém světě.

V Česku však tato strategie není příliš efektivní. Hodnota peněz, které dokážeme v ČR za tímto účelem vybrat, bude mít díky nižší kupní síle koruny a nižším platům obyvatel ČR globálně mnohem menší hodnotu a dopad. Na druhou stranu díky nízkým platům, relativně nízké příjmové nerovnosti a neplacenému studiu na veřejných vysokých školách je v Česku levná kvalifikovaná práce a levný výzkum, vývoj a různé servisní práce, které mohou přispívat globální komunitě.

Výzkum důležitých oblastí je také jeden ze způsobů, jak pomoci světu. Příkladem obecně prospěšného výzkumu je vývoj prevence a obrany proti tropickým nemocem. Kromě toho však věříme, že existují oblasti, ve kterých lidské poznání bohužel ještě neodpovídá jejich důležitosti. Díky nízkým nákladům na výzkum se domníváme, že právě výzkum řešení globálních problémů je jeden z nejefektivnějších způsobů pomoci v ČR.

Další oblastí, ve které máme komparativní výhodu, je pořádání akcí – např. náklady na uspořádání konference či workshopu pro celou Evropu jsou v ČR výrazně nižší než například v Berlíně či Londýně, zatímco ceny letenek nejsou o tolik vyšší. Také ze zemí střední a východní evropy je EA hnutí v Česku v současnosti nejvíce rozvinuto a už máme s pořádáním podobných akcí zkušenosti.

Výběr oblastí

Jsme si vědomi toho, že je mnohem užitečnější udržet organizaci, která bude aktivní následujících 10 let a každý rok vytvoří hodnotu ekvivalentní například 2 mil. Kč, než v roce 2019 vytvořit ekvivalent 4 mil. Kč a pak se rozpadnout. Naším cílem je dlouhodobý udržitelný rozvoj a zdravý růst, a proto rozlišujeme “meta-aktivity” zaměřené hlavně na růst a koordinaci hnutí od přímé pomoci. Z dlouhodobého hlediska je tedy v roce 2019 meta-aktivita budování hnutí důležitější než samotné projekty řešící priority identifikované efektivním altruismem.

I přesto je pro nás práce na konkrétních projektech stále důležitá, neboť přináší následující:

  1. Reference a kredibilitu
  2. Informace
  3. Nové schopnosti
  4. Kontakty

Aktivity pro budování komunity

V roce 2018 se nám dařilo růst – stabilní členská základna s angažovaností přesahující pár měsíců se zvětšila až na dvojnásobek, podobně i široký okruh příznivců. Pro zajištění dlouhodobé  kontinuity je ale samozřejmě stále potřeba komunitu udržovat a dále rozvíjet.

Velmi se potvrzuje naše zkušenost z předchozích let, kdy se ukázalo, že placená pozice koordinátora či community manažera velmi zefektivňuje celou organizaci a projekty jejích členů.

Důležitým aspektem fungování Spolku je vzdělávání členů a zvyšování jejich kompetence. Globální strategie efektivního altruismu je v současnosti poměrně složité téma, ale je potřeba, aby se v rámci Spolku udržela úroveň znalostí umožňující efektivní koordinaci jak uvnitř spolku, tak navenek v globálním měřítku.

Kromě budování komunity z již zapojených efektivních altruistů je potřeba o filosofii efektivního altruismu dále informovat případné nové členy. K informování a ke snižování bariér vstupu budeme pokračovat tvorbou informačních materiálů o efektivním altruismu v češtině a pořádáním pravidelných osobních setkání.

Největší změnou pro rok 2019 je dokončení vlastního komunitního prostoru: Epistea Lab. Dává nám stabilnější zázemí pro práci a pořádání akcí a vzniká tak příležitost pro rozvoj tohoto prostoru a budování komunity skrze něj. Chod prostoru a jeho využití bude zajišťovat vybraná komise. Jedním z našich cílů je zde pořádat alespoň dvě interní akce měsíčně, pravidelné coworkingy (v současnosti úterý, středa), diskuzní večery, pracovní schůzky, schůze rady, neformální setkání apod.

V rámci budování česko-slovenské EA komunity bychom rádi zopakovali velmi úspěšné víkendovky z minulého roku, které se osvědčily jako skvělý způsob pro zapojení nových členů, vznik nových projektů aj.

Financování

Z výše popsaného lepšího fungování Spolku s placenou funkcí koordinátora/předsedy a z nákladů na přednášky a konference, plyne potřeba zajištění financování spolku. V této oblasti zvažujeme řadu aktivit orientovaných na domácí i zahraniční zdroje. Hlavním zdrojem financí pro rok 2019 je Community Building Grant který jsme získali od Centra pro efektivní altruismus, některé projekty pak již získaly podporu z programu EA Grants a z Long-term future EA fondu.

Kromě těchto programů zaměřených na udržení existující činnosti a již spuštěných projektů, bychom v průběhu roku 2019 rádi získali přibližně ještě 400 tisíc Kč na rozvoj nových projektů (přičemž efektivně využít dokážeme až 1,2 milionu Kč škálováním existujících projektů a spuštěním dalších, na které momentálně nemáme organizační kapacitu).

Interní a externí komunikace

Nadále budeme pokračovat ve zlepšování našeho hlavního “kontaktního bodu” pro českou veřejnost, webu http://www.efektivni-altruismus.cz. Od původního designu bylo v minulém roce upuštěno a byl publikován mnohem jednodušší a profesionálnější web s následujícími cíli:

  1.  pozvat na naše akce či vyzvat zájemce o EA k tomu se prakticky zapojit
  2.  odkázat na pečlivě vybrané anglické zdroje
  3.  představit spolek a jeho projekty
  4.  představit EA stručným, ale přesným způsobem

Dalšími informačními kanály jsou sociální sítě a newsletter. Pracujeme na tom, aby se náš web, sociální sítě i newsletter dobře doplňovaly. Na sociálních sítích se soustředíme na informace o současném dění a interakci s novými zájemci, newsletter shrnuje aktivitu za poslední dobu pro naše stávající členy a na webu jsou dlouhodobě platné informace pro kohokoli.

I uvnitř spolku máme v plánu prohlubovat znalosti členů a to stejně jako v minulém roce interními setkáními (například z aplikované racionality) a nebo poměrně úspěšnou interní knihovnou, která čítá již 80 titulů.

V průzkumech, které zkoumají, co lidi přivádí k efektivnímu altruismu či aplikované racionalitě, často figuruje několik knih: Rationality: from AI to Zombies, Harry Potter and Methods of Rationality, Superintelligence apod. Plánujme experiment s distribucí těchto knih ve vybraných skupinách talentovaných studentů. Na základě výsledků by pak bylo možné podobný program rozšířit do dalších zemí.

Obzvlášť užitečné by mohlo být například informování studentů středních škol před maturitou o výběru kariéry, aby si mohli vybrat vysokou školu informovaně/cíleně a s ohledem na dlouhodobou strategii, nikoli “náhodnou volbou”.

Aplikovaná racionalita

“Aplikovanou racionalitou” zde myslíme využití poznatků z kognitivních věd, behaviorální ekonomie apod. ukazujících na systematická zkreslení a chyby lidského uvažování ke zlepšení tohoto uvažování. Pro část tohoto tématu se v češtině ujalo spojení “kritické myšlení”.

Význam aplikované racionality pro efektivní altruismus je dvojí – jednak je pro vnitřní rozhodování členů i spolku zásadní umět se rozhodovat kriticky a co nejpřesněji.
Zadruhé, zlepšení rozhodovacích procesů a propagace kritického myšlení se zdá slibnou oblastí umožňující potenciálně např. lepší globální spolupráci nebo lepší fungování politických systémů.

Spolek v této oblasti spolupracuje s kalifornským Centrem pro aplikovanou racionalitu (CFAR), které je ve světovém měřítku špičkovou organizací snažící se o přenesení vědeckých poznatků do praxe a o výuku racionality. Po již 4 úspěšných společných akcích v Evropě chceme pokračovat v organizování workshopů v ČR a zpřístupnit je tak dalším zájemcům z Evropy. Alumni komunita kolem workshopů CFARu čítá již přes tisíc absolventů, stovky z nich právě z Evropy. Tuto komunitu plánujeme podpořit společnými akcemi a zážitky. V plánu máme například podpořit uspořádání akce zaměřené na výuku racionality inspirované hnutím zážitkové pedagogiky a zorganizovat setkání absolventů CFARu: CFAR Alumni Reunion.

Výzkumné iniciativy

V oblasti výzkumu chceme pokračovat v globálně zaměřeném projektu Effective Thesis, který propojuje studenty hledající témata bakalářských a diplomových prací s efektivně altruistickými výzkumnými organizacemi.

Mnoho efektivně altruistických úvah vede k závěru, že efektivní je podpora výzkumu, který může mít globální důsledky. Za zvláště slibné v tomto směru považujeme výzkum globální prioritizace existenčních rizik, speciálně pak pro lidstvo prospěšný rozvoj umělé inteligence. Z hlediska efektivního altruismu se zdá, že právě tyto oblasti jsou obecně zanedbávané v poměru k jejich potenciálním dopadům. Případný úspěšný vývoj umělé inteligence má potenciál proměnit budoucnost lidstva výrazněji než například jaderná energie. Na to chceme v českém akademickém prostředí i mezi studenty se zájmem o umělou inteligenci upozorňovat, například odbornými přednáškami. Další potenciálně důležité oblasti jsou například zlepšení institucionálního rozhodování a otázky globální koordinace.


Největší iniciativou v oblasti výzkumu ve je akademická letní škola Human-aligned summer school, kterou spolupořádáme s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Centrem teoretických studí Univerzity Karlovy a AVČR.

Jako aktivitu na pomezí výzkumu a osvěty budeme oslovovat českou akademickou komunitu a snažit se šířit povědomí o tématech, která mají velký potenciál zlepšit svět.

Závěr

Díky finančním prostředkům získaným v minulém roce a množství aktivních dobrovolníků i částečné profesionalizaci budeme schopni pokračovat ve výše popsaných aktivitách. Pevně věříme, že díky těmto aktivitám se z naší organizace stává zahraničně rozpoznávaná a schopná buňka zabývající se efektivním altruismem, která svým členům poskytuje vhodné prostředí pro naplňování základních myšlenek EA.

Kam dále?
Zapojte se
Projekty
FAQ
Novinky
Stručná Historie